Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Leć z nami do Lourdes

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce samolotowej do Lourdes. Termin: 08-15.08.2024r. Całkowity koszt: 1990 PLN + 720 EUR. Zapisy do 15.o4.

Porządek Mszy św.:

W niedziele i święta:
godz. 09.00
godz. 12.00 – suma

W dni powszednie: według ogłoszeń, w kwietniu i maju w trakcie wizyty duszpasterskiej zwykle o godz. 16.00; w soboty Msza wigilijna z niedzieli o godz. 18.00.

Spowiedź: pół godziny przed Mszą św. w dni powszednie oraz na każde żądanie

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w środę po Mszy Świętej o godz. 18.00. Sprawami związanymi z cmentarzem zajmuje się p. Grzegorz Kuliński – tel. 888 214 573.

Dane adresowe

Parafia Przemienienia Pańskiego
ul. Parkowa 58, Wieniec, 87-880 Brześć Kujawski
Mapa dojazdu

Numer telefonu:
518 014 546

E-mail: parafiawieniec@gmail.com

Konto bankowe

29 9550 0003 2022 0073 7179 0001 KDBS I O. Włocławek

Papież Franciszek:

"Parafia jest formą obecności Kościoła na danym terytorium, środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Poprzez całą swoją działalność parafia pobudza i formuje swych członków, aby byli ludźmi ewangelizującymi. Jest wspólnotą wspólnot, sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania" (Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, n. 28).

Polecamy:

Kalendarz wpisów

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku na cmentarzu oraz pełniącą funkcję grabarza jest p. Grzegorz Kuliński – tel. 888 214 573

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu.

3. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV – 31 X) od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej (1 XI – 31 III) od godz. 8.00 do zmroku (do 17.00).

4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

5. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

– przebywanie poza godzinami otwarcia,

– przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

– wprowadzanie zwierząt,

– niszczenie zieleni,

– niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

– wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,

– prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

– zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu,

– wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora,

– handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,

– usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

– zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

– chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych

– samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

6. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.

7. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

8. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

9. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

10. Kancelaria cmentarza (znajdująca się przy kancelarii parafialnej) czynna jest we wszystkie dni robocze po Mszy św. (godzina Mszy św. zgodnie z ogłoszeniami wywieszonymi w kruchcie kościoła: 07.30 lub 17.30) i załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.

11. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

12. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

13. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

15. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Biskupa Włocławskiego dnia 12.09.2011 r. (L.dz. 1170/2011) i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.

+ Stanisław Gębicki, Wikariusz Generalny

Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii